Sylwia Nowak – metamorfoza z JOICO LUMISHINE

Sylwia Nowak i JOICO LUMISHINE
Sylwia Nowak i JOICO LUMISHINE

Pre­mierę nowej kolo­ry­za­cji JOICO LUMISHINE otwo­rzyła meta­mor­foza mło­dej gwiazdy – aktorki i piosenkarki Syl­wii Nowak.

Zmiana fry­zury oraz koloru wło­sów to część planu, jaki przy­go­to­wują wspól­nie Syl­wia i marka JOICO. Koniecz­nie prze­czy­taj­cie arty­kuł i dowiedz­cie się o co cho­dzi. Sylwia Nowak – młoda aktorka i piosenkarka wzięła udział w metamorfozie z marką JOICO i najnowszą linią koloryzacji LUMISHINE.

Rewo­lu­cyjna kolo­ry­za­cja LUMISHINE marki JOICO weszła na pol­ski rynek z wiel­kim szu­mem po ogrom­nym suk­ce­sie, jakie odnio­sła w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. W Euro­pie to dopiero począ­tek rewo­lu­cji w kolo­ry­za­cji, ale już od pierw­szych dni da się odczuć ogromne zain­te­re­so­wa­nie naj­now­szą linią.

Koloryzacja JOICO Lumishine
Koloryzacja JOICO Lumishine

Pro­fe­sjo­nalne farby wyróż­niają się na tle innych ory­gi­nal­nym skła­dem i zawar­to­ścią tech­no­lo­gii Argi­PLEX boga­tej w argi­ninę – pod­sta­wowy budu­lec włosa. LUMISHINE to gwa­ran­cja wyjąt­ko­wego bla­sku, żywych i dłu­go­trwa­łych kolo­rów oraz w 100% odbu­do­wa­nych i wzmoc­nio­nych wło­sów. Dzięki tej far­bie nie potrzeba już nic wię­cej. Włosy z JOICO LUMISHINE są pod pro­fe­sjo­nalną opieką.

Koloryzacja JOICO Lumishine
Koloryzacja Lumishine

Aby pod­kre­ślić rangę nowej kolo­ry­za­cji na pol­skim rynku zapro­si­li­śmy Syl­wię Nowak do udziału w meta­mor­fo­zie z wyko­rzy­sta­niem kolo­ry­za­cji JOICO LUMISHINE, która odbyła się w salo­nie Cre­ative Hair w War­sza­wie. Nad fry­zurą gwiazdy czu­wała sty­listka marki Anna Boj­dziń­ska, która zapro­po­no­wała naj­mod­niej­sze w tym sezo­nie kolory i wyko­nała strzy­że­nie oraz sty­li­za­cję przy uży­ciu kosme­ty­ków marki JOICO.

Włosy Sylwii zostały wypielęgnowane przy pomocy profesjonalnego, dostępnego wyłącznie w salonach fryzjerskich, Zabiegu Rekonstrukcji JOICO K-PAK, który przywrócił im odpowiednie nawilżenie, zniwelował uszkodzenia i nadał blask i siłę.

Sylwia Nowak i JOICO LUMISHINE
Sylwia Nowak i JOICO LUMISHINE

Kolejnym etapem była analiza kolorystyczna przeprowadzona przez stylistkę z użyciem odpowiednich narzędzi i palet, która miała na celu określenie aktualnego poziomu koloru włosów Sylwii. Ten zabieg pomógł także wyznaczyć kierunek zmian i dobrać odpowiedni nowy kolor z palety JOICO LUMISHINE.

Koloryzacja JOICO Lumishine
Koloryzacja Lumishine

Dzięki odpowiedniej stylizacji nabrały niesamowitej objętości i lekkości.

Zobaczcie filmik z metamorfozy > KLIK.

 

Komentarze:

Sylwia Nowak – metamorfoza z JOICO LUMISHINE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *